Phi công dù lượn

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org
Xếp hạng phi công dựa trên 6 chuyến bay tốt nhất
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight