Xếp hạng bay XC

Dựa theo thông tin trên xcontest.org
Chỉ bao gồm danh sách Phi công có ít nhất một chuyến bay XC (có từ 25 điểm trở lên)Thống kê XC

Hạng Phi công Loại dù Tổng điểm Tổng giờ Tổng chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+
Hạng Phi công Loại dù Tổng điểm Tổng giờ Tổng chuyến 250+ 225+ 200+ 175+ 150+ 125+ 100+ 75+ 50+ 25+